Belgisch Scheepsregister

Welke schepen komen in aanmerking voor registratie?

Enkel een schip dat volledig of romp bevracht geregistreerd is mag:

 • de Belgische vlag voeren,
 • in België gehypothekeerd worden.

Zowel de eigenaar als de exploitant van het schip – de laatste op voorwaarde van voorafgaande machtiging vanwege de eigenaar – kunnen de registratie van het zeeschip aanvragen. Na registratie zullen de diensten van de DG Scheepvaart het registratiecertificaat uitreiken.

Eens een zeeschip in het register der zeeschepen werd geregistreerd, blijft de registratie behouden zolang de eigenaar of de exploitant die registratie willen behouden. Er moet om het jaar of om de zoveel jaar geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren, in tegenstelling met wat in de meeste landen van de wereld wel het geval is.

Een volledig in België geregistreerd schip mag niet in een ander land geregistreerd zijn, behalve in het rompbevrachtingsregister van het andere land. In dit laatste geval is het toegestaan om de vlag te voeren van het andere land.

Elk schip van ten minste 25 ton gebruikt of bestemd voor zeevaart kan in België geregistreerd worden in het register des zeeschepen (het zogenaamde ‘primary register’), op voorwaarde dat:

 • het schip minder dan 15 jaar oud is of ouder dan 15 jaar, maar dan wel met een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1973. (Voor meer informatie, zie ‘technische controle van het schip’ onder 2.2.2.)
 • het schip uitgebaat wordt vanuit België (m.a.w. dat het schip uitgebaat wordt door een Belgische reder, een Belgisch filiaal van een buitenlands scheepvaartbedrijf, een Belgisch bedrijf voor scheepsmanagement, enz.).
 • de reder of de exploitant van het schip ofwel:
  • een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie;
  • een persoon is die in België gedomicilieerd is of verblijft;
  • een rechtspersoon (bedrijf) waarvan de werkelijke zetel gevestigd is in één van de lidstaten van de Europese Unie

Zowel bestaande als in aanbouw zijnde schepen komen in aanmerking voor registratie.

Voor te leggen documenten

De volgende documenten:

 • De volgende documenten dienen voorgelegd te worden aan de dienst scheepsregistratie om een zeeschip te laten registreren in het Belgische register van zeeschepen:
  • Het certificaat van deugdelijkheid
  • De verklaring van minimum-bemanningssterkte
  • De meetbrief
  • De aanvraag van de registratie
 • Een notariële verklaring of akte ter ondersteuning van de registratie-aanvraag (uitgaande van de reder of van de exploitant)

De registratie van zeeschepen wordt geregeld door de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen, waarvan de uitvoerende bepalingen vastgelegd werden in het koninklijk besluit van 4 april 1996.

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/belgisch_scheepsregister/schepen/koopvaardij/belgisch_register_der_zeeschepen

Welke registratiekosten worden er aangerekend?

Het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders bepaalt wat er moet betaald worden bij een scheepshypotheek; dit besluit werd meermaals gewijzigd sindsdien. De inschrijvingskosten voor een scheepshypotheek worden geregeld in artikel 5 van voornoemd besluit.

Sinds 13 februari 2017 zien de kosten er hoofdzakelijk zo uit:

 • voor de registratie van het zeeschip (de inschrijving van de eigendomstitel): 0,070% op de prijs van het schip;
 • voor de inschrijving van een scheepshypotheek: 0,070% op de in te schrijven bedragen in hoofdsom en toebehoren;
 • voor de inschrijving van een vreemd zeeschip in het rompbevrachtingsregister: 1.400 per jaar rompbevrachting;
 • voor de doorhaling van een scheepshypotheek: 0,014% op de ingeschreven bedragen in hoofdsom en toebehoren.

Zeeschepen kunnen enkel geregistreerd worden in het Belgische register van zeeschepen als de registratierechten en –kosten vooraf betaald werden.

Belgisch scheepsregister
Posthoflei 5
2600 Berchem – België
+32 322 90 048
Ship.reg@mobilit.fgov.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
DG Scheepvaart
City Atrium
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel – België
+32 2 277 35 00
+32 2 277 40 51
info@mobilit.fgov.be