Waarom België?

Geen twijfel mogelijk: België is een maritiem land. België kan bogen op een zeevaarttraditie van meer dan 200 jaar. De reden hiervan hoef je niet ver te zoeken. België ligt aan de Noordzee en grenst aan het Engels Kanaal, de drukst bevaren zee-engte ter wereld. En de Belgische havens vormen de economische toegangspoort tot heel de Europese Unie. De Belgische marine verdedigt  deze vitale belangen, informeert de koopvaardij over de veiligheidssituatie op zee en begeleidt hen waar nodig.

EU herneemt controle over scheepvaart

Eind vorige eeuw dreigde de Europese Unie de controle over de scheepvaartsector te verliezen. Daarom greep ze in en werkte ze een nieuw maritiem beleid uit. Daarin gaf de EU de lidstaten de mogelijkheid om het beheer van hun zeeschepen onder communautaire vlag aan te moedigen door het verminderen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. België heeft daar meteen gevolg aan gegeven.

Voordelen van het huidige scheepvaartbeleid

De EU-maatregelen omtrent de staatssteunrichtsnoeren hebben hun vruchten afgeworpen. Het huidige scheepvaartbeleid creëert immers heel wat voordelen.

  • Schepen uitbaten onder Belgische vlag is concurrentieel op de wereldmarkt.
  • De scheepvaartsector is opnieuw duurzaam verankerd in België. In 2016 behaalde de scheepvaart een toegevoegde waarde van 2.488 miljoen euro voor 16.242 tewerkgestelde personen.
  • De nautische en scheepswerktuigkundige opleiding heeft een nieuw elan gekregen. Maar liefst 600 studenten lopen vandaag school aan de Hogere Zeevaartschool. Daarmee is het behoud van de maritieme kennis voor de Belgische economie verzekerd.
  • De Belgische rederijen baten vandaag een aanzienlijke vloot uit.

Meer cijfers over de Belgische scheepvaartcluster kan u vinden in de Economische Impact Studie van de Belgische scheepvaartcluster Update 2017.

Koopvaardij rekent op de marine

Meer schepen onder Belgische vlag betekent ook meer verantwoordelijkheid om onder andere de maritieme veiligheid te kunnen blijven garanderen, zowel in vredestijd als in gewapende conflicten. De marine blijft een onmisbare pijler in een sterk buitenlands beleid. Meer dan ooit is het van belang te blijven investeren in de Belgische marine om het hoofd te bieden aan de toenemende instabiliteit langsheen de handelsroutes, de aanhoudende dreiging van terrorisme, piraterij en strategische spanningen.