Milieu

Scheepvaart is de oplossing voor een milieuvriendelijke economie, niet het probleem...

Schepen vervoeren grote volumes over lange afstanden. Daardoor vormen ze de meest duurzame vorm van transport. Maar dat betekent niet dat de scheepvaart bij de pakken moet blijven zitten. Integendeel, ze moet actie ondernemen. Verbeteren waar het beter kan, zodat de scheepvaart haar voorsprong op andere transportmiddelen behoudt.

Read more

Beduidende vermindering van CO2 uitstoot is mogelijk

Het aandeel van de scheepvaart in de totale CO2- uitstoot is relatief klein (2%). Zeker als je rekening houdt met de hoeveelheid goederen die schepen dagelijks vervoeren. Scheepvaart scoort heel goed op het vlak van energie-efficiëntie, tot vijftig maal beter dan goederentransport via de lucht.

Read more

Hoe kunnen we scheepvaart nog energie-efficiënter maken? Dat is de uitdaging.

In het verleden hebben stijgende brandstofprijzen reders meermaals aangespoord om energie-efficiënte maatregelen te nemen (zoals bijvoorbeeld trager varen). Toch zijn er nog heel wat sectoreigen barrières te overwinnen. De evolutie naar een CO2-neutrale economie is volgens KBRV echter een uitgelezen kans voor de sector. Waarom? Omdat de zeevaart nu al zo energie-efficiënt is en er nog veel ruimte is voor verbetering. Daarbij moet je je wel afvragen: wat is realistisch op korte en op lange termijn?

Meten is weten

De KBRV huldigt dit principe al jaren. Zo hebben we in 2008, samen met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) de energetische prestaties van 43 schepen onder Belgische vlag gemeten. De resultaten van die studie hebben we voorgelegd aan de IMO.

Read more

KBRV richt de eerste internationale denktank op voor een koolstofvrije scheepvaart

Er is dringend nood aan maatregelen rond decarbonisering: onderwerpen zoals de verbetering van efficiëntie, toegang tot financiële bronnen en duidelijke reglementeringen verlangen een specifiek forum. Daarom nam de KBRV het initiatief in 2016 om een dergelijk forum op te richten, waar alle betrokken partijen samen kunnen zoeken naar manieren om de CO2-uistoot van scheepvaart aanzienlijk te verminderen.

Read more

Wees duidelijk en doordacht met de milieuwetgeving

Milieuwetgeving vergt vaak grote investeringen. Sommige reders installeren systemen in de uitlaat van het schip om de zwavel uit de rookgassen te wassen. Anderen gaan nog een stap verder en schakelen over op schepen die varen op gas.Wat reders en bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid.

Read more

Milieu, gezondheid en scheepvaart gaan hand in hand

De internationale gemeenschap is bezorgd over de impact van zwavel en stikstof in de lucht. En dan voornamelijk op plekken waar drukke scheepvaartroutes en havens grenzen aan dichtbevolkte gebieden.

Zwavel is van nature aanwezig in vloeibare brandstoffen. Bij verbranding stoten die echter zwaveloxiden(SOx) uit. SOx veroorzaakt verzuring en draagt bij tot de vorming van fijn stof. Daarom legde de IMO grenswaarden op waaraan scheepsbrandstoffen wereldwijd moeten voldoen.

Read more

‘Vreemde’ organismen reizen mee met ballastwater

Jaarlijks vervoeren schepen wereldwijd naar schatting 5 tot 10 miljard ton ballastwater. Dat dient om de schepen de nodige diepgang en stabiliteit te bezorgen. Maar met dat ballastwater komen ook ‘vreemde’ organismen mee die, waar dat ballastwater wordt geloosd, de lokale fauna en flora kunnen bedreigen. Dat vormt een gevaar voor de biodiversiteit van onze oceanen. IMO heeft daarom in 2004 het ballast water verdrag ondertekend om het probleem onder controle te krijgen.

Read more

Veilige en milieuvriendelijke scheepsafbraak

Hoe breek je schepen op een veilige en milieuverantwoorde manier af? De Hongkong Conventie van 2009 heeft daarover heldere en relevante eisen opgelegd aan de scheepseigenaars, de scheepswerven en alle andere betrokken IMO partijen(overheden). In afwachting dat deze van kracht worden heeft de Europese Commissie in april 2012 een verordening ingediend. Die heeft betrekking op grote commerciële zeeschepen van minstens 500 GT, precies die schepen die onder het Verdrag van Hongkong vallen.

Read more